Một số phím tắt thông dụng trong Excel

05/03/2015 03:08 AM


- ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
- Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô 
- Ctrl + Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng
- Ctrl + D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
- Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
- Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
- Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua phải vùng chọn
- Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua trái vùng chọn
- = : Bắt đầu một công thức
- F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
- Ctrl + F3 : Đặt tên cho vùng chọn
- Alt + = : Chèn công thức AutoSum
- Ctrl + ; : Cập nhật ngày tháng hiện hành
- Ctrl + Shift + ; : Nhập thời gian hiện hành
- Ctrl+K: Chèn một Hyperlink
- Ctrl + Shift + ” : Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
- Ctrl + ’ : Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành công thức
- Ctrl+1 : Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
- Ctrl + Shift + ~ : Định dạng số kiểu General
- Ctrl + Shift + $ : Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
- Ctrl + Shift + % : Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
- Ctrl + Shift + ^ : Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
- Ctrl + Shift + # : Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
- Ctrl + Shift + ? : Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
- Ctrl + Shift + & : Thêm đường viền ngoài
- Ctrl + Shift + - : Bỏ đường viền
- Ctrl + B : Bật tắt chế độ đậm, không đậm
- Ctrl + I : Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
- Ctrl + U : Bật tắt chế độ gạch dưới
- Ctrl + 5 : Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
- Ctrl + 9 : Ẩn dòng
- Ctrl + Shift + : Hiển thị dòng ẩn

                                                                                        (NT - Sưu tầm)

{loadposition baivietmoi}