Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh

21/05/2013 06:48 AM


 

Giám đốc: Vũ Mạnh Chữ - ĐT: 098 8282688 

Email: chuvm@kontum.vss.gov.vn

 

 

 

 P.Giám đốc: Võ Công Đức

ĐT: 090 5061962

Email: ducvc@kontum.vss.gov.vn

P.Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Chính

ĐT: 0913455146

Email: chinhnth@kontum.vss.gov.vn

P.Giám đốc: Nguyễn Tấn Sang

ĐT: 098 2017827 

Email: sangnt@kontum.vss.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN