Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội

Phòng Giám định Bảo hiểm y tế

Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

Phòng Truyền thông

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Thanh tra, kiểm tra

Văn phòng BHXH tỉnh