Huyện Đăk Glei: Triển khai thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2020

24/03/2020 03:07 PM


Ngày 13/3, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei Hoàng Trung Thông ký ban hành Công văn số 491/UBND-CV triển khai thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo đó, để quản lý và sử dụng có hiệu quả dự toán chi KCB BHYT năm 2020, UBND huyện yêu cầu:

KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại TTYT huyện Đăk Glei

Bảo hiểm xã hội huyện, phối hợp Trung tâm Y tế (TTYT) huyện tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT đúng quy định; thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT, xây dựng kế hoạch kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, đảm bảo cân đối dự toán chi KCB BHYT được giao năm 2020; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT theo Luật BHYT; tăng cường kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia và thụ hưởng BHYT; phối hợp các đơn vị thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT; vận động người dân tham gia BHYT theo từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo UBND huyện, BHXH tỉnh về tình hình thực hiện công tác KCB BHYT, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

TTYT huyện, triển khai thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi KCB BHYT năm 2020; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về KCB BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH để giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời; chỉ đạo, hướng dẫn các khoa, phòng nghiệp vụ và các cơ sở KCB trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy chế  chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, nâng cao tinh thần phục vụ và chất lượng KCB của các cơ sở y tế trên địa bàn; triển khai, giám sát và tổ chức thực hành tiết kiệm, kiểm soát chi phí hợp lý, tăng cường quản lý công tác KCB, kê đơn thuốc, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, chỉ định điều trị nội trú; tăng cường công tác phòng, chống hành vi trục lợi quỹ BHYT theo đúng tinh thần Chỉ thị  số 10/CT- BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế; phối hợp BHXH huyện kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, triển khai dự toán.

Phòng Y tế huyện, chủ trì, phối hợp BHXH huyện và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về BHYT, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Phòng Tài chính - Kế hoạch, cân đối, bố trí nguồn NSNN thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với các đối tượng do NSNN đảm bảo. Chuyển đủ, kịp thời kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do nhà nước đảm bảo.

UBND các xã, thị trấn, phối hợp BHXH huyện và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT trên địa bàn huyện, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao./.

                                                                                      T.Đ.H

Album ảnh hoạt động